Tin Tức

Thông Tin Open Máy Chủ Phục Hưng

 Máy chủ : Phục Hưng

 Exp : 100x

 Drop : 5%

 Quản lý tài khoản http://id.muhanoico.net

 Thời gian sự kiện http://muhanoico.net/Event

 Phân bố máy chủ : 

 

Máy chủ Giao Dịch / Cửa Hàng NPC / Hòm Đồ PK / PVP Chaos Goblin
1
2 Không Không
3 Không Không Không
4 Không Không Không
5 Không Không
6 Không Không Không

 

 Tạo nhân vật mới : 

- Cấp độ 400 level.

- Reset 5 lần.

- Điểm cộng 5000 point.

 

 Giới hạn reset: 

- Ngày đầu GHRS 5 lần.

- Từ ngày thứ 2, áp dụng theo Bảng GHRS dưới đây :

Top Thứ 2-6 Thứ 7 Chủ Nhật
Top 1 5 lần / ngày 6 lần / ngày 7 lần / ngày
Top > 1 Cho đến khi bằng Top 1